DeutschEnglish
Zur Startseite
Wer?
Wie?
Was?

Über 27? International Neo
Alumni


Schau Dir die FAQs an
Melde Dich bei uns
Suche im Glossar Hier geht's direkt zur Bewerbung
 


To jest Twój czas!

365 kroków w kierunku przysz³oœci…

W skrócie - Betheljahr

  • oferuje mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê w pomoc innym ludziom;
  • rok nauki i doœwiadczeñ po³¹czony z mo¿liwoœci¹ orientacji zawodowej;
  • zalicza siê do ochotniczego zaanga¿owania w sprawy socjalne, znany w Niemczech jako FSJ;
  • wynagradzany miesiêcznym kieszonkowym w wysokoœci 683 euro;
  • gwarantujemy pe³ne ubezpieczenie socjalne;
  • 30 dni urlopu;
  • indywidualna opieka oraz refleksyjne seminaria (25 dni);
  • zapraszamy serdecznie równie¿ osoby, które ukoñczy³y 27 rok ¿ycia;

Masz jeszcze pytania?

Nie? Zg³oœ siê!

STOP! Jeœli chcia³byœ (chcia³abyœ) spêdziæ jeden rok z Bethel i pomóc w socjalnej pracy – musisz umieæ mówiæ po niemiecku! Oczywiœcie pomo¿emy Ci: na tej stronie znajdziesz kilka podstawowych informacji co to jest Betheljahr. Mo¿esz zdecydowaæ czy czy jest to dla Ciebie. Na innych stronach mo¿esz sprawdziæ jak dobry jest Twój poziom niemieckiego … ;) Po prostu spróbuj!


Do you speak English?

Betheljahr - It's your time now! All information at a glance.
 


Ulotka „Betheljahr“ – wszystkie informacje w skrócie.

 

 

Powered by Bethel

Hinweise zum Datenschutz
Besuch uns auf Instagram   Besuch uns auf Facebook   Folge uns auf Twitter   Unsere Videos auf YouTube   Unsere Stellenbörse auf ein-jahr-freiwillig.de

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.

OK

 

Gefördert vom

» www.ev-freiwilligendienste.de

Geprüft von   » www.quifd.de