DeutschEnglish
Zur Startseite
Wer?
Wie?
Was?

▄ber 27? International Neo
Alumni


Schau Dir die FAQs an
Melde Dich bei uns
Suche im Glossar Hier geht's direkt zur Bewerbung
 


To jest Twˇj czas!

365 kroków w kierunku przysz³oœci…

W skrócie - Betheljahr

  • oferuje mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê w pomoc innym ludziom;
  • rok nauki i doœwiadczeñ po³¹czony z mo¿liwoœci¹ orientacji zawodowej;
  • zalicza siê do ochotniczego zaanga¿owania w sprawy socjalne, znany w Niemczech jako FSJ;
  • wynagradzany miesiêcznym kieszonkowym w wysokoœci 683 euro;
  • gwarantujemy pe³ne ubezpieczenie socjalne;
  • 30 dni urlopu;
  • indywidualna opieka oraz refleksyjne seminaria (25 dni);
  • zapraszamy serdecznie równie¿ osoby, które ukoñczy³y 27 rok ¿ycia;

Masz jeszcze pytania?

Nie? Zg³oœ siê!

STOP! Jeœli chcia³byœ (chcia³abyœ) spêdziæ jeden rok z Bethel i pomóc w socjalnej pracy – musisz umieæ mówiæ po niemiecku! Oczywiœcie pomo¿emy Ci: na tej stronie znajdziesz kilka podstawowych informacji co to jest Betheljahr. Mo¿esz zdecydowaæ czy czy jest to dla Ciebie. Na innych stronach mo¿esz sprawdziæ jak dobry jest Twój poziom niemieckiego … ;) Po prostu spróbuj!


Do you speak English?

Betheljahr - It's your time now! All information at a glance.
 


Ulotka „Betheljahr“ – wszystkie informacje w skrócie.

 

 

Powered by Bethel

Hinweise zum Datenschutz
Besuch uns auf Instagram   Besuch uns auf Facebook   Folge uns auf Twitter   Unsere Videos auf YouTube   Unsere Stellenb÷rse auf ein-jahr-freiwillig.de

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.

OK

 

Gefördert vom

╗ www.ev-freiwilligendienste.de

Geprüft von   ╗ www.quifd.de